Brown Paper Sessie

Uit HBO-i-methoden-toolkit
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemene informatie

Naam van de methode

Brown Paper Sessie

Onderzoeksruimte/strategie

Veld

Fase in methodisch werken

Kan in elke fase ingezet worden, maar wordt veel gebruikt bij probleeminventarisatie en het uitwerken van oplossingsrichtingen.

Doel van de methode

De Brown Paper sessie is een communicatiemethode, waarin meningen worden ontwikkeld, een gemeenschappelijk begrip wordt gecreëerd en doelstellingen, aanbevelingen en actieplannen worden geformuleerd, om te focussen op een gemeenschappelijk doel. Vaak gebruikt voor evaluaties en het vervolgens komen tot gemeenschappelijk gedragen oplossingen. Het is een goed instrument om politiek beladen onderwerpen gezamenlijk bespreekbaar te maken.

Uitvoering van de methode

Korte beschrijving werkwijze

Aantal deelnemers: in principe geen beperking, wel bij grotere groepen de verplichting om met subgroepen te werken (maximaal zo’n 6 a 8 personen per subgroep). Bij het indelen in subgroepen rekening houden met het creëren van een veilige sfeer (dus bijvoorbeeld voorkomen van hiërarchische werkrelaties binnen een subgroep).

Een brown papersessie vraagt en actieve houding van alle deelnemers. In meerdere ronden worden meningen gepeild en prioriteiten gesteld. Benodigd materiaal bestaat uit ‘geeltjes’, viltstiften, stickertjes en eventueel flip-overvellen.

Ronde 1: De gespreksleider legt het doel van de bijeenkomst uit en stelt een centrale vraag. Deelnemers kunnen individueel of in groepen werken, en schrijven zoveel mogelijk antwoorden op, per geeltje 1 één kort antwoord.

Centraal: Gespreksleider plakt deze geeltjes random op de muur of op de flip-overvellen. Bespreekt ze met groep, laat waar nodig toelichten. Brengt ordening aan door te categoriseren (bij elkaar hangen) en door dubbel vermelde antwoorden over elkaar te plakken.

Ronde 2 en verder: Er kan een verbredings- dan wel verdiepingsvraag gesteld worden, die op bovenstaande wijze afgehandeld wordt.

Mogelijkheid tot Prioritering Door deelnemers te voorzien van enkele stickers kunnen de antwoorden geprioriteerd worden door het verdelen van de stickers over de geeltjes. Dit kan individueel of per groep gebeuren. Ook is het mogelijk verschillende kleuren te gebruiken voor verschillende prioriteiten. Desgewenst kan met de kleuren rood en groen gewerkt worden, waarbij een stem ‘voor’ en ‘tegen’ uitgebracht kan worden.

Een laatste centrale ronde vraagt de deelnemers te reageren op het ontstane beeld.

De gezamenlijke conclusies zijn visueel zichtbaar in de ordening van de antwoorden. Wel is het verstandig om de centrale ronden te notuleren. Als de geeltjes op flip-over vellen zijn geplakt, kunnen deze worden meegenomen voor latere detail-verwerking.

Kwaliteit en pragmatiek

De gespreksleider heeft tot taak te waken over de kwaliteit van het proces. Elke deelnemer moet zijn ideeën en meningen kunnen uiten en het tot stand komen van consensus moet op een natuurlijke manier kunnen plaatsvinden. Door zoveel als mogelijk in de centrale blokken te vragen om toelichting en samen te vatten, zal de kans op ‘ruis op de lijn’ zo klein mogelijk gehouden worden. Het visuele aspect aan deze methode draagt er toe bij dat iedereen steeds betrokken blijft bij (de interpretatie van) het eindresultaat.

Tijdsduur

Maximaal 1 ½ uur

Overige aandachtspunten

• Een goede gespreksleider die in staat is om de antwoorden snel te interpreteren en te categoriseren, is een ‘must’. • Tip: neem slechts een zeer beperkt aantal ronden op om tot grondige afweging en beantwoording te komen • De methode is naar eigen inzicht aan te passen aan de vraagstelling.

Meer informatie?

Verwant met

Focusgroep

Combineren met

Eventueel te combineren met Diepte-interviews.

Bronnen

De Brown Paper-methode - ISBN 978 90 470 0253 6 - Uitgeverij Business Contact, Amsterdam.